Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I   Toepasselijkheid:

Door als deelnemer gebruik te maken van het platform travwizards.com aanvaardt u gehouden te zijn aan deze Gebruikersovereenkomst.
Travel Response B.V. de eigenaar van Travwizards, te goeder trouw handelend, behoudt zich het recht voor het platform aan te passen, het eigendom over te dragen, de Algemene Voorwaarden en Gebruikersovereenkomst aan te passen of de in travwizards.com beschreven programmaprocedures te wijzigen.
Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst voor deelnemers aan het platform Travwizards worden bekend gemaakt via de Travwizards-nieuwsbrieven.
Indien een deelnemer aan Travwizards de gewijzigde versie van de Gebruikersovereenkomst niet accepteert, kan de deelnemer zijn deelname opzeggen.
Alle gepubliceerde gegevens van de deelnemer op het platform Travwizards.com zullen dan terstond (uiterlijk binnen 1 maand) van het platform verwijderd worden.

 

II   Definities:

Travwizards:

Het platform travwizards.com is een onafhankelijk reisplatform dat tot doel heeft om bezoekers van travwizards.com in contact te brengen met deelnemers aan het platform.
Het platform travwizards.com faciliteert het contact tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker die zich oriënteert over een bestemming of een bepaald reisthema.
Deze doorverwijzing is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende deelnemer.
Het platform travwizards.com zélf, biedt geen reizen of bestemmingsinformatie aan; travwizards.com is uitsluitend een communicatie- en promotieplatform.

Deelnemer aan het platform:

Deelnemer aan het platform travwizards.com, hierna te noemen “deelnemer”, kunnen zijn: Specialisten in een bepaalde bestemming of type reis, zoals daar zijn informatieleveranciers, reisspecialisten en lokale reisspecialisten die zich onderscheiden met een bijzonder reis- of bestemmingsaanbod voor de bezoeker van het platform travwizards.com

Bezoeker van het platform:

Een bezoeker van het platform travwizards.com wenst gebruik te maken van de diensten of wil informatie verkrijgen van een deelnemer aan het platform

Informatieleverancier:

Met informatieleverancier wordt op het platform travwizards.com een organisatie bedoeld die zich heeft toegelegd op professionele informatieverstrekking over een land, provincie, streek, stad of thema op het gebied van toerisme, recreatie en reizen in zijn algemeenheid.

Reisspecialist en lokale reisspecialist:

Een aangesloten reisspecialist en lokale reisspecialist, hierna te noemen “reisexpert”, is een door travwizards geselecteerde reisprofessional die zich onderscheidt door zijn uitgebreide kennis en ervaring van een bestemming of een bepaald reisthema. De reisexpert is een professional die zijn vak verstaat. Op het platform travwizards.com wordt door deze reisexpert aangegeven óf en welke garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. De reisexpert op het platform van travwizards.com verstrekt vrijwillig en vrijblijvend informatie aan de bezoeker.

Reisovereenkomst:

Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen een bezoeker aan het platform travwizards.com en een deelnemer aan het platform, waarbij de bezoeker aan deze deelnemer opdracht geeft tot het organiseren van een reis. Wanneer door een bezoeker aan het platform gebruik wordt gemaakt van een aanbod van een deelnemer aan het platform, verlaat deze bezoeker het platform travwizards.com. Een overeenkomst tussen een bezoeker en een deelnemer aan het platform komt dan ook uitsluitend rechtstreeks tot stand tussen een bezoeker en de betreffende deelnemer. Een dergelijke reisovereenkomst wordt geregeerd door Algemene Voorwaarden die bilateraal tussen bezoeker en de betreffende deelnemer worden overeengekomen. Travwizards fungeert alleen als platform en speelt hierin verder geen rol.

Travel Response B.V.:

Travel Response B.V. is eigenaar en beheerder van het platform travwizards.com.

Travel Response B.V. verzorgt de actualiteit van de software, de hosting en veiligheid van het platform, alsmede de noodzakelijke updates van en onderhoudswerkzaamheden aan de programmatuur.
Travel Response B.V. verzorgt het beheer van het platform en stelt een of meerdere professional(s) aan voor de onafhankelijke selectie van deelnemers aan het platform travwizards.com.  Alle deelnemers aan travwizards.com worden op een uiterst nauwkeurige wijze geselecteerd op hun deskundigheid.
Travel Response B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de privacygegevens op het platform travwizards.com.

De publiekspresentatie:

Iedere deelnemer aan het platform Travwizards verzorgt een publiekspresentatie op het platform. De persoonsgegevens, bereikbaarheidsgegevens en bestemmings- dan wel thema-informatie die de deelnemer aan het platform zélf verstrekt, dienen om zijn kennis- en ervaringsprofiel aan de bezoeker kenbaar te maken zodat deze in staat wordt gesteld te selecteren op specifieke bestemmings- en thema-deskundigheid. Op het platform travwizards.com wordt door een deelnemende reisexpert aangegeven óf en welke garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. De informatie die een deelnemer aan het platform vrijwillig publiceert stelt de bezoeker in staat desgewenst contact met de deelnemer op te nemen op de wijze die de deelnemer zélf gepubliceerd heeft. De presentatie van alle deelnemers op het platform is in een identieke format. Een deelnemer aan het platform travwizards.com ziet er op toe dat zijn presentatie actueel en van hoog niveau is.

Vervolginformatie:

Vervolginformatie is aanvullende informatie die een deelnemer, op verzoek van een bezoeker, aan deze bezoeker verstrekt, nadat een eerder vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek heeft plaatsgevonden.

III   De dienstverlening van het platform travwizards.com

Het platform travwizards.com faciliteert voor de deelnemer op een bepaalde bestemming c.q. van een bepaald reisthema uitsluitend het tot stand brengen van een contact met een bezoeker van het platform. Het contact tussen een bezoeker en een deelnemer aan het platform is altijd een vrijwillig en rechtstreeks contact tussen beide partijen, is geheel vrijblijvend en verplicht beide partijen tot niets. Een deelnemer aan het platform travwizards.com wordt geacht, naar de doelstellingen van het platform, vrijblijvend en professioneel informatie te verstrekken aan een bezoeker, waarbij deze zich vrij voelt informatie te vragen zonder het gevoel te krijgen dat deze informatie uitsluitend bedoeld is om hem aan te zetten tot het aangaan van een overeenkomst of andere verplichting met de deelnemer aan het platform. Vanuit die vrijblijvende positie is het de uitdaging voor de deelnemer om de bezoeker aan het platform zodanig te adviseren dat deze het organiseren van een reis toe wil vertrouwen aan de betreffende deelnemer.
Het is dus geheel aan de bezoeker om op eigen initiatief wél of niet op basis van de kennis en de expertise van de deelnemer een (reis)overeenkomst met deze aan te gaan.

IV   Een reisovereenkomst tussen een bezoeker en een Deelnemer:

  1. Het contact, alsmede de verstrekte informatie door een aangesloten deelnemer aan het platform travwizards.com aan een bezoeker is gratis en vrijblijvend. Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen een bezoeker aan het platform travwizards.com en een deelnemer aan het platform, waarbij de bezoeker aan deze deelnemer opdracht geeft tot het organiseren van een reis. Wanneer door een bezoeker aan het platform gebruik wordt gemaakt van een aanbod van een deelnemer aan het platform, verlaat deze bezoeker het platform travwizards.com. Een overeenkomst tussen een bezoeker en een deelnemer aan het platform komt dan ook uitsluitend rechtstreeks tot stand tussen een bezoeker en de betreffende deelnemer.
    Een dergelijke reisovereenkomst wordt geregeerd door Algemene Voorwaarden die bilateraal tussen bezoeker en de betreffende deelnemer worden overeengekomen. Ook eventuele bijzondere afspraken tussen bezoeker en deelnemer komen rechtstreeks en bilateraal tussen beide partijen tot stand. Travwizards fungeert alleen als platform en speelt daarin geen bemiddelende rol. Travel Response, de eigenaar van het platform, is hierin zodoende geen partij en niet aansprakelijk voor verstrekte informatie door de deelnemer of de kwaliteit van een geleverd product of dienst.

V   Vergoeding door de consument/bezoeker:

Een bezoeker aan het platform Travwizards is nooit enige vergoeding verschuldigd aan het platform, noch aan een deelnemer aan het platform voor het gebruik van het platform Travwizards en/of ontvangen advies verkregen middels het platform. Alleen wanneer nadrukkelijk en van tevoren door een deelnemer en een bezoeker wordt overeengekomen dat vervolginformatie* en/of een uit te werken offerte of reisvoorstel kosten met zich meebrengt, mag door de aangesloten deelnemer (met goedkeuring vooraf door de bezoeker) kosten in rekening gebracht worden. In het geval dat een bezoeker een actie zou vragen die de vrijwillige en kosteloze advisering te boven gaat, dient de deelnemer dit vooraf aan de bezoeker kenbaar te
maken, waarbij deze daar expliciet en vooraf in toe moet stemmen. Alle afspraken, overeenkomsten en wat dies meer zij tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker dienen in voorkomend geval schriftelijk overeengekomen te worden op basis van Algemene Voorwaarden die door de deelnemer van tevoren aan de bezoeker verstrekt worden.

VI Faciliteiten en voorwaarden van het platform travwizards.com:

Het platform travwizards.com biedt een deelnemer aan het platform een groot aantal faciliteiten waarmee hij zich als specialist op het platform kan profileren. Een bezoeker aan het platform kan eenvoudig selecteren welke deelnemer dé uitgesproken specialist is om zijn/haar reiswens te realiseren. Daartoe staan hem ter beschikking selectiecriteria en combinaties daarvan op basis van bestemmingsnaam
en locatie(s) op de landkaart, interesses en reisaanbod van de reisexpert. Deze selectiecriteria worden op het platform door bezoekers gebruikt om de expert te vinden die een aanbod kan doen dat aan zijn specifieke wensen voldoet.

1. Een persoonlijk profiel en bereikbaarheidsprofiel dat in een vaste lay-out op het platform travwizards.com aan de bezoekers gepresenteerd wordt.

2. In het persoonlijk profiel van de deelnemer een selectie van maximaal 4 (vier) zogenaamde “interesses”. De deelnemer aan het platform verklaart met de invulling van de betreffende interesses, dat hij daadwerkelijk op zijn bestemming of in zijn reisthema een reisaanbod heeft dat aansluit bij die door hem gepubliceerde interesses.

3. Bij het reisaanbod van de reisexpert een selectie van maximaal 6 (zes) zogenaamde “type reizen”. Dat zijn soorten reizen die door de betreffende deelnemer aan het platform daadwerkelijk op de betreffende bestemming aangeboden kunnen worden.

4. Locaties op de landkaart (zogenaamde “pins”):
Per bestemming of reisthema kan een deelnemer maximaal 3 (drie) zogenaamde “pins” op de landkaart binnen het platform travwizards.com plaatsen. Deze pins dienen bestemming- dan wel thema-gerelateerd te zijn, een en ander conform de uitgebreide instructie op het platform travwizards.com aan de deelnemer.
Wanneer een reisexpert rondreizen (fly-drives, auto- en bus rondreizen of cruises) aanbiedt, heeft hij de mogelijkheid om in plaats van 3 locatiepins een route samen te stellen die uit maximaal 6 locaties bestaat. De betreffende rondreislocaties worden middels een symbool (in plaats van een pin) op de landkaart van travwizards.com aangegeven.

De locaties op de landkaart lenen zich in het bijzonder voor de deelnemer om daaraan “bijzondere reiservaringen” te koppelen.

Deelnemers aan het platform travwizards.com worden geacht in hun publiekspresentatie op het platform travwizards.com geen verwijzingen te doen naar bestemmingen of reisthema´s waarvoor zij niet als expert binnen travwizards.com zijn
geselecteerd.

In voorkomend geval staat het de beheerder van het platform travwizards.com vrij, in samenspraak met de betreffende deelnemer aan het platform, de tekst verplicht aan te laten passen.

VII Kwaliteit en verantwoordelijkheid deelnemer-gegevens:

Een aspirant-deelnemer aan het platform travwizards.com kan desgewenst gebruik maken van een specialist op het gebied van vormgeving die door Travel Response beschikbaar wordt gesteld. De  betreffende vormgever zal de aspirant-deelnemer tekstueel en in de vormgeving van zijn publiekspresentatie ondersteunen. De aspirant-deelnemer en vormgever zullen hiervoor in een directe overeenkomst een éénmalige vergoeding overeenkomen.

Travel Response stelt eisen aan de kwaliteit van de presentatie van de deelnemer met betrekking tot fotopresentatie, tekst presentatie e.d. Het staat Travel Response vrij een conceptpresentatie van een deelnemer op het platform tegen te houden voor publicatie, totdat door de deelnemer aan de gewenste kwaliteitseisen naar het oordeel van Travel Response is voldaan. Een deelnemer aan het platform
travwizards.com is zélf verantwoordelijk voor de inrichting van zijn publiekspresentatie, alsmede de bestemmings- en/of themagegevens.

Het gebruik van namen, logo´s, teksten, beeldmerken, fotomaterialen en ander presentatiemateriaal (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor het gebruik van
rechten) komt volledig voor, en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer aan het platform. Travel Response sluit expliciet iedere aansprakelijkheid daarvoor uit en neemt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele materialen waarop rechten van derden van toepassing zouden zijn.

Beeldmerken, fotomaterialen en ander presentatiemateriaal gepubliceerd en geleverd door Travel Response blijft eigendom van Travel Response en mag uitsluitend gebruikt worden als digitale presentatie op travwizards.com. Travel Response is daarbij verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheid voor het gebruik van rechten van deze materialen.

Travel Response mag wijzigingen aanbrengen in de achterliggende zoekresultaten van teksten, publicaties en/of fotomaterialen om daarmee de vindbaarheid van het platform travwizards.com en haar deelnemers te vergroten.

VIII Het gebruik van de privacygegevens van de deelnemer:

Met de aanvraag om deelnemer te worden aan het platform travwizards.com verklaart de aspirant-deelnemer dat hij in alle vrijheid en ondubbelzinnig toestemming geeft aan Travel Response om tot nader order de persoonsgegevens, bereikbaarheidsgegevens en overige deelnemer gegevens die de deelnemer in zijn account invult, beschikbaar te stellen voor publicatie op het platform travwizards.com.
Travel Response zal de verstrekte gegevens voor géén ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld zijn in het kader van de presentatie van de deelnemer op het platform travwizards.com en waarvoor deze toestemming heeft gegeven.

Deelnemers aan het platform bepalen zélf via welke communicatiemiddelen zij op welk moment voor bezoekers bereikbaar zijn en zorgen dat deze informatie en bereikbaarheid ook feitelijk actueel blijft. Daartoe staat hen 24/7 middels een inlogcode de toegang tot hun eigen accountgegevens en bestemming(en) op het platform ter beschikking.

Na afloop van een lopende abonnementsperiode en/of overeengekomen advertentieopdracht kan de deelnemer aan het platform zijn toestemming tot publicatie van zijn gegevens eenvoudig intrekken of laten verwijderen door een verzoek te zenden aan Travwizards middels een e-mail naar: info@travwizards.com.

Na intrekking van de toestemming door de deelnemer worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit het systeem van
travwizards.com, verwijderd en eindigt de registratie van de verstrekte persoonsgegevens van de voormalig deelnemer.

Het tussentijdse (gedurende een lopend contract) verwijderen van de gegevens door
een deelnemer aan het platform, geeft de deelnemer geen recht op teruggave van reeds betaalde of overeengekomen abonnements- of advertentiekosten.

In dit kader verwijzen wij naar de Privacy Policy van Travwizards, gepubliceerd op het platform travwizards.com. alsmede de rechten aldaar gepubliceerd met betrekking tot de geregistreerde gegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Travel Response is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Rechten van de deelnemer aan het platform m.b.t. zijn geregistreerde gegevens volgens de AVG: Recht op inzage in de gegevens en rectificatie, het wissen en/of aanvullen van de gegevens/ het recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ het recht op het overdragen van gegevens aan derden/ het recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / het recht op een “menselijke blik bij besluitvorming” / het recht op bezwaar / het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

IX Voorwaarden deelname aan het platform travwizards.com:

Deelname aan het platform travwizards.com is altijd een deelname op persoonlijke titel en persoonlijke expertise van de deelnemer of zijn organisatie met betrekking tot een bestemming of reisthema. Het is aan Travel Response om te beoordelen of een aspirant-deelnemer voldoet aan de criteria van voldoende expertise. Travel Response beoordeelt e.e.a. op basis van door de aspirant-deelnemer verstrekte
gegevens en heeft het recht deze desgewenst te verifiëren. Travel Response selecteert professioneel en naar beste weten wie als deelnemer aan het platform deel kan nemen. Travel Response heeft het recht om deelnemers aan het platform te aanvaarden dan wel (met motivatie) te weigeren.

Het staat Travel Response vrij, om een maximumaantal deelnemers voor een bepaalde bestemming of thema toe te laten op het platform travwizards.com en bij het bereiken van dit maximale aantal, nieuwe aanmelders voor deze bestemming en/of dit thema te weigeren.

Het niet accepteren van een deelnemer voor een bepaalde bestemming of reisthema kan zijn oorzaak vinden in het niet voldoende beantwoorden aan de criteria van expertise, maar ook omdat een maximaal aantal toegestane deelnemers op een bestemming of voor een reisthema, naar het oordeel van Travel Response, is bereikt.

De eindbeslissing om een aspirant-deelnemer wél of niet toe te laten tot het platform ligt te allen tijde bij Travel Response, waarbij Travel Response zich bedient van objectieve maatstaven van kennis en ervaring van de betreffende aspirant-deelnemer en/of van het maximumaantal deelnemers dat door Travel Response voor een bestemming of thema is bepaald.

X Wijziging status deelnemer tijdens deelname aan travwizards.com:

Deelnemers aan het platform travwizards.com verplichten zich om informatie op hun publiekspagina actueel te houden. Zij zijn gehouden om belangrijke informatie die van invloed kan zijn op hun deelnemer schap onverwijld aan Travel Response, de eigenaar van travwizards.com, mede te delen.

Travel Response beoordeelt of ongewijzigde voortzetting van deelname aan het platform op basis van de nieuwe situatie mogelijk is.

Travel Response legt de deelnemers aan het platform travwizards.com de verplichting op om in zijn of haar publicatie op te nemen óf en welke garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. Zolang een wijziging die naar het oordeel van Travel Response van belang is voor de presentatie van een deelnemer niet verwerkt is, heeft Travel Response het recht om de gepubliceerde gegevens van de betreffende deelnemer op te schorten of in het uiterste geval de deelname te beëindigen.

Voorstaande omstandigheid geeft geen reden voor restitutie van reeds betaalde of overeengekomen gelden (abonnementsgelden en/of advertentiegelden) aan de deelnemer.

Na herstel van de vorengenoemde publicatie door de deelnemer, wordt de account van de deelnemer zonder extra kosten voor de resterende periode van zijn abonnement opnieuw geactiveerd inclusief het actief maken van eventueel vooruitbetaalde advertenties.

XI Vergoeding voor het gebruik van het platform travwizards.com:

Een deelnemer betaalt voor het plaatsen van zijn gegevens op het platform travwizards.com abonnementskosten aan Travel Response. De deelnemer onderwerpt zich daarmee aan de Algemene Voorwaarden voor bezoekers welke op het platform van travwizards.com vermeld staan, alsmede de onderhavige Gebruikersovereenkomst.

Daarnaast staat het de deelnemer aan het platform vrij om gebruik te maken van de advertentiefaciliteiten waarvoor een vergoeding aan het platform travwizards.com
verschuldigd is.

Travel Response vraagt, in het geval dat een overeenkomst tot stand komt tussen
een bezoeker van het platform en een deelnemer aan het platform, geen provisie, geen bemiddelings-fee en geen servicekosten, omdat een dergelijke overeenkomst in alle gevallen rechtstreeks tot stand komt tussen bezoeker en deelnemer. Travel Response speelt geen enkele rol bij bemiddeling, uitvoering, of kwaliteit van enige overeenkomst.

Na het verstrijken van een overeengekomen en door Travel Response
geaccepteerde abonnementsperiode van een deelnemer aan een bevestigde bestemming en/of reisthema op het platform, worden alle door de deelnemer ingevoerde gegevens van de publiekspresentatie verwijderd. In geval sprake mocht zijn van een maximum aantal deelnemers per bestemming of
thema vervalt het deelnemer recht en komt de bestemming of het thema vrij voor
deelname door een derde.

XII Adverteren op het platform travwizards.com:

Er zijn diverse mogelijkheden om te adverteren op travwizards.com. Travwizards stelt binnen haar platform deelnemers in staat om vrijwillig en tegen betaling gebruik te maken van advertentiemogelijkheden.

a. De mogelijkheid voor een deelnemer om, gedurende een bepaalde periode een prominente plaats op de homepage van travwizards.com te verkrijgen in de roulerende zogenaamde “Hero”-presentatie of om gedurende een bepaalde periode “in the spotlights” op de homepage gepresenteerd te worden.

b. De mogelijkheid voor een deelnemer om, gedurende een bepaalde periode één advertentie per bestemming of thema van de deelnemer te plaatsen. Het speciale aanbod of de speciale aanbiedingsprijs wordt prominent als aparte “Wizard special” in beeld gebracht te midden van andere specials met een
automatische koppeling naar de publiekspresentatie van de deelnemer waar het aanbod prominent gepresenteerd wordt.

c. Travwizards stelt, zonder kosten, automatisch in het systeem opgemaakte advertenties ter beschikking in de uitstraling van de betreffende deelnemer aan het platform. De deelnemer kan deze banners onbeperkt extern gebruiken voor plaatsing op Social Media zo lang als zijn of haar deelnemerschap aan het platform van toepassing is. In de geleverde advertenties worden codes meegeleverd die direct verwijzen naar de publiekspagina van de betreffende deelnemer op travwizards.com. Travel Response legt als eigenaar van het platform travwizards.com per periode en per soort advertentietarieven en maximaal toegestane hoeveelheid advertenties per soort in het systeem vast. Alle vermelde tarieven op het platform zijn exclusief btw. De deelnemer aan het platform maakt zijn/haar eigen selectie voor een periode en
advertentiesoort. Na betaling van de van toepassing zijnde advertentietarieven wordt de advertentie actief of gereserveerd voor de periode die de deelnemer aan het platform heeft opgegeven. Advertenties kunnen vooruit gereserveerd worden op het platform. Vooruit-reserveringen dan wel advertenties zullen alleen geaccepteerd worden wanneer deze vallen binnen de abonnementsperiode van de deelnemer. Er kan alléén geadverteerd worden in een periode dat een abonnement op het platform travwizards.com van toepassing is.

d. Travel Response stelt niet-deelnemers aan het platform travwizards.com in staat om te adverteren middels een banner bij een bestemming of reisthema. Externe adverteerders dienen met hun product gerelateerd te zijn aan de bestemming of het thema waar zij geplaatst worden en in voorkomend geval niet concurrerend zijn met de specifieke bestemming of het thema van de betreffende deelnemer(s).

XIII Kwaliteit en continuïteit van het platform travwizards.com:

Het kan nodig zijn om geplande of ongeplande reparaties of onderhoud uit te voeren, óf het product op afstand te repareren of op te waarderen, waardoor de kwaliteit van de services tijdelijk kan verminderen of in een gedeeltelijke of volledige uitval van het product kan resulteren.

Travel Response zal eventuele wijzigingen/verbeteringen die voortkomen uit voortschrijdend inzicht op kosten van Travel Response aanbrengen. Zij kan daarbij op elk moment een onderdeel aan het software-product toevoegen, wijzigen of stopzetten, zonder dat dit de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk verhoogt.

Travel Response zal zich inspannen dergelijke reparaties of onderhoud uit te voeren in tijden die de minste verstoring van de activiteit van de gebruiker veroorzaken.

XIV Onjuiste, dan wel onvolledige gegevens:

Wanneer onverhoopt mocht blijken dat een deelnemer aan het platform zich met onjuiste of onvolledige gegevens als deelnemer heeft aangemeld of aangemeld blijft, heeft Travel Response het recht om deze expert van het platform te verwijderen zonder dat zij aan de betreffende deelnemer enige vergoeding of schadeloosstelling verplicht is. In geval van herhaalde overtreding van de afspraken door een deelnemer, fraude, onjuiste verstrekte gegevens of in geval van moedwillig misbruik van het platform heeft Travel Response het recht om een deelnemer de deelname en toegang middels zijn account tot het platform op te schorten of te beëindigen. In voorkomend geval heeft de betreffende deelnemer geen recht op  gedeeltelijke) restitutie van gelden voor geleverde dan wel nog te leveren diensten. De deelnemer vrijwaart Travel Response voor iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van onjuistheden of onrechtmatige uitingen in het account/profiel van de expert.

XV Beëindiging door schending:

In geval van een wezenlijke schending van deze overeenkomst door een van beide partijen, kan de niet-inbreuk makende partij deze overeenkomst beëindigen door de schendende partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard van de schending in redelijke details en de intentie van de niet-overtredende partij om te beëindigen. Als de schending niet is opgelost binnen de periode die eindigt 30 (dertig) dagen na
de aflevering van de kennisgeving tot beëindiging, wordt deze overeenkomst automatisch beëindigd.

XVI Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op het platform travwizards.com is met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Travel Response, de eigenaar van travwizards.com, is hiervoor niet aansprakelijk.

De gegevens op het platform en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing vooraf, gewijzigd worden zonder opgaaf van reden.
Travel Response is niet aansprakelijk met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens van het platform travwizards.com, informatie die verstrekt wordt door de aangesloten deelnemers van het platform, of de kwaliteit van een geleverd product of dienst door een deelnemer.

Travel Response, de eigenaar van het platform travwizards.com, is geen partij bij een overeenkomst tussen een bezoeker van het platform en deelnemer aan het platform.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Travel Response niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het platform, promoties of overeenkomsten met derden.

In elk geval is de maximale totale aansprakelijkheid van Travel Response onder of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de Travwizards-software en diensten door de deelnemer, beperkt tot het bedrag van de door de deelnemer betaalde vergoedingen in de afgelopen 6 maanden.

XVII Herroepingsrecht:

Als een deelnemende reisexpert of gebruiker van Travwizards gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, bij de aankoop van een Dienst van Travwizards (Travel Response B.V.), kan degene die een dienst heeft aangekocht van Travwizards gebruik maken van zijn herroepingsrecht tot de herroepingstermijn van veertien dagen is verstreken, na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of dienst is aangekocht.

Degene die een dienst heeft aangekocht of een overeenkomst heeft afgesloten met Travwizards (Travel Response B.V.) oefent het herroepingsrecht uit door binnen de herroepingstermijn het ingevulde Europese Modelformulier voor ontbinding, bedoeld in bijlage I deel B van de Europese richtlijn, te zenden aan Travwizards (info@travwizards.nl) of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring
te doen aan Travwizards (Travel Response B.V.). Wordt deze verklaring op elektronische wijze via de website uitgebracht, dan bevestigt Travwizards onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst
daarvan. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust op degene die een dienst heeft aangekocht of een overeenkomst heeft gesloten met Travwizards (Travel Response B.V.).

Retourbetaling vindt binnen uiterlijk 30 dagen plaats.

Na gebruikmaking van het herroepingsrecht ziet de gebruiker van Travwizards af van het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst en van de
terbeschikkingstelling daarvan aan derden. Daarnaast worden alle aanvullende overeenkomsten die betrekking hebben op de dienst van rechtswege ontbonden.

XVIII Toepasselijk recht:

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

In het geval van een geschil zullen partijen proberen dit geschil op te lossen door middel van mediation. Slechts indien partijen hun geschil niet kunnen oplossen middels mediation, zullen zij hun geschil voorleggen aan de rechter.

Behandeling van eventuele geschillen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank in
´s Hertogenbosch, tenzij dwingendrechtelijke regels een andere rechtbank aanwijzen.

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Deze gebruikersovereenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 56402554 de datum 21 mei 2024.

Travel Response B.V.
Business-Center / Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard
KvK                 56 40 25 54
BTW               NL 852108357B01

www.travwizards.com